Kalibrace a ověření

Označení cejchovatelné váhy s ES prvotním ověřením od výrobce v ceně (Váhy s tímto symbolem jsou ověřeny - ocejchovány pro obchodní vážení. Poplatek za cejchování je započítán v ceně váhy. Hmotnostní údaj může být použit pro výpočet ceny za zboží zákazníkovi.)

Označení cejchovatelné váhy bez ES prvotního ověření (Váhy s tímto symbolem je možné ověřit - ocejchovat pro obchodní vážení. Poplatek za cejchování není započítán v ceně váhy. Hmotností údaj může sloužit pro kontrolní vážení.)

Kalibrace je soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím systémem nebo měřicím přístrojem nebo hodnotami reprezentovanými ztělesněnou mírou nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony (standardy).

Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Uchováváním etalonu se rozumí všechny úkony potřebné k zachování metrologických charakteristik etalonu ve stanovených mezích.

V některých případech se za kalibraci považuje i adjustace výstupních hodnot měřícího systému, tak aby odpovídaly hodnotám etalonů s definovanou přesností. Na příklad kalibrací teploměru se stanoví chyba se kterou teploměr měří a adjustací (například pomocí kalibračních konstant) se teploměr nastaví tak aby indikoval skutečnou hodnotu teploty v daném bodě.

Kalibrace vah je velmi důležitou kontrolou váživosti všech typů vah v provozech našich zákazníků. Je nezbytná zejména z důvodu regulace nákladů při výrobě či pro ověření spolehlivosti správnosti údajů hmotnosti při přejímkách zboží apod.

Kalibrace měřidel hmotnosti provádíme na základě návaznosti etalonového závaží firmy Váhy Brabec na státní etalony.

Státní etalony mají pro příslušný obor měření nejvyšší metrologickou kvalitu ve státě. V České republice je schvaluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který též stanoví způsob jejich tvorby, uchovávání a používání. Za tvorbu, rozvoj a udržování státních etalonů odpovídá stát, který tuto činnost zajišťuje podle tohoto zákona. Státní etalony uchovává Český metrologický institut nebo oprávněné subjekty pověřené Úřadem k této činnosti. Český metrologický institut koordinuje budování a rozvoj státních etalonů a jejich uchovávání. Státní etalony se navazují především na mezinárodní etalony uchovávané podle mezinárodních smluv nebo na státní etalony jiných států s odpovídající metrologickou úrovní.

Kalibraci měřidel hmotnosti objednávejte telefonicky nebo e-mailem.

 

Úřední ověření

Ověření stanovených měřidel (vah v obchodnín styku) Českým metrologickým institutem (ČMI), prvotní ověření (u vah v obchodním styku) – ES ověření nových vah, nebo vah po přestavbě - platné pro země Evropské Unie. Váhy jsou označeny tímto symbolem  , rokem ověření a číslem notifikované osoby.

Ověřovací perioda - dvouletá, nebo po opravě stan.měřidla (následné ověření stanoveného měřidla).

 

Zajišťujeme úřední ověření všech typů vah a provádíme jej ve spolupráci s úředním osobou k tomuto výkonu pověřenou. Tzv. cejchování je nezbytné pro všechny firmy a živnostníky, jejichž činností je maloobchodní i velkoobchodní prodej zboží, jehož povaha vyžaduje stanovit jeho přesnou hmotnost nutnou k výpočtu ceny. Nedodržení dvouletého cyklu pro úřední ověření vah může být při kontrole příslušnými státními úřady postihováno vysokými pokutami.

Úřední ověření vah objednávejte telefonicky nebo e-mailem.